Nežádoucí účinky statinů

Nežádoucí účinky statinů

Ačkoli jsou statiny obecně dobře snášeny, při jejich užívání může dojít ke vzniku níže uvedených nežádoucích účinků.

Je nutné zdůraznit, že přínosy statinů na snížení výskytu kardiovaskulárních příhod a úmrtí mnohonásobně převyšují jejich potenciální rizika.

Nejnovější studie u více než 105 000 amerických pojištěnců ukázala, že v porovnání s osobami poctivě užívajícími statiny mají osoby, které statiny netolerují a vysadí o 36% vyšší riziko vzniku opakovaného infarktu myokardu (viz obrázek níže) a o 43% více koronárních příhod.

Pokud si myslíte, že trpíte vedlejšími účinky statinů, nepřestávejte tyto léky užívat. Poraďte se se svým lékařem. Někdy může pomoci změna dávky nebo užívaného typu statinu.

Jaké jsou vedlejší účinky statinů?

Svalová bolest a poškození

Jedním z nejčastějších stesků osob užívajících statiny je svalová bolest. Může být vnímána různě – jako bolest, únava nebo slabost ve vašich svalech. Intenzita může kolísat od zcela mírné až po intenzivní bolest, která může znemožňovat každodenní činnosti.

Je zajímavé, že ve většině randomizovaných kontrolovaných studií byl výskyt svalových bolestí po statinech obdobný, jako ve skupině užívající placebo. Asi 5-15% procent lidí, kteří začnou užívat statiny, udává svalové bolesti. U řady z nich potíže ustoupí po záměně za jiných druh statinu, u jiných je ale kvůli těmto potížím nutné statiny zcela vysadit.

Velmi vzácně (asi u 1-3 osob ze 100 000 léčených po dobu jednoho roku) mohou statiny způsobit život ohrožující svalové poškození nazývané rabdomyolýza. Rabdomyolýza může způsobit těžkou svalovou bolest, poškození jater, selhání ledvin a úmrtí.

Poškození jater

Příležitostně může užívání statinů zvýšit hladinu enzymů, které signalizují požkození či zánět jater. Pokud je zvýšení pouze mírné, můžete v užívání těchto léků pokračovat. Vzácně, pokud je zvýšení závažné, může vám být nasazen jiný statin. Pravidelné kontroly jaterních testů při léčbě statiny nejsou nezbytné. Svého lékaře ihned kontaktujte v případě, pokud máte neobvyklou únavu nebo slabost, ztrátu chuti k jídlu, bolest v horní části břicha, tmavou barvu moči nebo pozorujete žloutnutí kůže nebo očí.

Zvýšená hladina cukru v krvi nebo diabetes 2. typu

Při užívání statinu se může mírně zvýšit hladina cukru (glukózy) v krvi, což také mírně zvyšuje riziko vzniku cukrovky. Přesto platí, že celkové přínosy léčby statiny a snížení rizika kardiovaskulárních příhod vysoce převažují velmi malé potenciální riziko rozvoje diabetu (které je zvýšeno pouze o 0,2%).

Neurologické vedlejší účinky

Velmi vzácně při léčbě statiny mohou u některých osob vzniknout ztráta paměti nebo zmatenost. Tyto nežádoucí účinky po ukončení užívání léků ustupují. Důkazy prokazující vztah příčina-následek jsou v tomto případě velmi omezené. Některé studie naopak ukazují, že statiny mohou zlepšovat mozkové funkcí – například u pacientů s demencí. Tato oblast se stále ještě zkoumá.

Nikdy nepřestávejte užívat léky dříve, než budete mluvit se svým lékařem.